Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid.

1.     De hieronder vetgedrukte begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Van Abeelen: Van Abeelen Holding BV, Van Abeelen Keuringen Hilvarenbeek BV, Van Abeelen Keuringen ’s-Hertogenbosch BV, Van Abeelen Keuringen Sprang Capelle BV en/of Van Abeelen Keuringen Breda BV

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht en voor wiens rekening door Van Abeelen diensten worden verleend.

2.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Van Abeelen, alsmede de uitvoering hiervan. Aanvullende of afwijkende bedingen kunnen slechts deel uit maken van een overeenkomst voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Van Abeelen zijn aanvaard. Door de Opdrachtgever ingeroepen algemene (inkoop)voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Algemeen.

1.     Van Abeelen zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Van Abeelen neemt bij de uitvoering van de diensten de daarop van toepassing verklaarde wettelijke voorschriften in acht.

2.     De Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van het personeel van Van Abeelen en de aanwijzingen door middel van bewegwijzering op het terrein van Van Abeelen op te volgen. Van Abeelen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van deze aanwijzingen.

3.     Van Abeelen verklaart haar aansprakelijkheidsrisico gedekt te hebben middels een aansprakelijkheidsverzekering

 Artikel 3 Keuringsovereenkomst

1.     Een keuringsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de kosten hiervoor heeft betaald, of indien is overeengekomen dat de kosten achteraf per factuur in rekening gebracht zullen worden, op het moment dat het voertuig ter keuring wordt aangeboden.   

2.     Van Abeelen is bevoegd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, een reeds gemaakte afspraak voor een keuring te annuleren of te verplaatsen.

3.     De Opdrachtgever is bevoegd een reeds gemaakte afspraak voor een keuring tot 24 uur voor het tijdstip waarop deze plaats zal vinden, kosteloos te annuleren of te verplaatsen. Bij het niet verschijnen op een afgesproken tijdstip behoudt Van Abeelen zich het recht om een no-show tarief in rekening te brengen ter hoogte van het geldende uurtarief vermenigvuldigd met het aantal geplande uren voor de afspraak.

4.     Het door Van Abeelen aangegeven tijdstip van oplevering van het voertuig na de keuring is slechts een indicatie. De Opdrachtgever dient, zonder dat van Abeelen tot enige schadevergoeding gehouden is, eventuele vertraging in de oplevering te aanvaarden.

 Artikel 3.  APK Keuring.

1.     Van Abeelen voert de APK Keuring uit volgens de in de Wegenverkeerswet 1994 en aanverwante regelingen opgenomen voorschriften.

2.     In het geval een voertuig wordt afgekeurd, heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid binnen 7 werkdagen het voertuig kosteloos te laten herkeuren.

3.     In het geval van een steekproefsgewijze controle van de Rijksdienst voor het Wegverkeer is de Opdrachtgever verplicht, zonder dat Van Abeelen tot enige schadevergoeding gehouden is, eventuele vertraging in de beschikbaarheid van het voertuig te aanvaarden.

 Artikel 4. ABC Keuring.

1.     Van Abeelen voert de ABC Keuring uit volgens de door haar opgestelde protocollen. Voorafgaand aan de keuring wordt aangegeven welk protocol van toepassing zal zijn. Het desbetreffende protocol zal op verzoek aan de Opdrachtgever verstrekt worden.

2.     Van Abeelen verstrekt na afloop van de keuring aan de Opdrachtgever een keuringsrapport waarin zij haar bevindingen over de technische toestand van het voertuig vermeldt.

3.     De ABC keuring van een voertuig is een vaststelling van de technische toestand van het voertuig op een zeker moment, voor zover deze technische toestand kan worden vastgesteld aan de hand van het keuringsprotocol. Van Abeelen staat, ongeacht de inhoud van het keuringsrapport, niet in voor een blijvende goede werking van het voertuig na de ABC Keuring.

4.     Voor de gevolgen van het niet opmerken van technische gebreken, die wel gesignaleerd hadden kunnen worden bij een voldoende zorgvuldige uitvoering van het betreffende keuringsprotocol, aanvaardt Van Abeelen uitsluitend aansprakelijkheid tegenover de Opdrachtgever en alleen indien het voertuig aantoonbaar een gebrek had op een in het van toepassing verklaarde keuringsprotocol voorkomend onderdeel. Deze aansprakelijkheid van Van Abeelen vervalt wanneer er na de keuring veranderingen of reparaties aan het voertuig zijn verricht, wanneer er na de keuring meer dan 7 dagen zijn verstreken of wanneer na de keuring meer dan 500 kilometer met het voertuig is afgelegd.

5.     De in lid 4 van dit artikel genoemde aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de herstelkosten aan het voertuig. 

 Artikel 5. Tachograafinstallaties.

1.     Van Abeelen verleent de Opdrachtgever een garantie van 6 maanden op een ruiltachograaf.

 Artikel 6. Tarieven en betaling.

1.     Alle tarieven van Van Abeelen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

2.     Bij de APK keuring zijn de wettelijk verschuldigde afmeldleges integraal in het tarief begrepen. De afmeldleges zullen altijd, ongeacht of het voertuig af- of goedgekeurd wordt, bij de eerste keuring in rekening worden gebracht.

3.     Tenzij anders is overeengekomen, dienen de kosten voor alle diensten van Van Abeelen voorafgaand aan dienstverlening, contant of per pintransactie betaald te worden.

4.     Indien is overeengekomen dat de geleverde diensten achteraf per factuur aan de Opdrachtgever in rekening gebracht zullen worden, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum aan Van Abeelen betaald te zijn.

5.     Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 6.4 genoemde termijn betaalt, is de Opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een  ingebrekestelling is vereist. Over de tijd dat de Opdrachtgever met betaling in verzuim is geweest is deze een rente verschuldigd over de openstaande vorderingen van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Van Abeelen op volledige schadevergoeding.

6.     Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-, onverminderd het recht van Van Abeelen aanspraak te maken op de werkelijke kosten.

 Artikel 7. Ontbinding en opschorting.

1.     In het geval van surséance of faillissement van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe, van staking of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever dan wel van niet of niet tijdige nakoming van de Opdrachtgever van overige verbintenissen jegens Van Abeelen, zijn alle overige vorderingen van Van Abeelen op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

2.     Van Abeelen is, onverminderd haar overige rechten, in de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen gerechtigd, zonder   gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist de overeengekomen werkzaamheden te beëindigen, te schorsen dan wel zekerheid te verlangen voor nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever, alvorens de werkzaamheden verder uit voeren.

 Artikel 8. Aansprakelijkheid.

1.     Van Abeelen aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor directe schade mits deze is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van haar zijde.   

2.     Van Abeelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een roetmeting, voor schade als gevolg van normaal en voor de keuring noodzakelijk gebruik van het voertuig en voor schade als gevolg van onjuiste aanwijzingen van de Opdrachtgever.

3.     Voor andere dan de in artikel 4.4 en 8.1 van deze algemene voorwaarden genoemde schade die Opdrachtgever mocht leiden, waaronder mede begrepen indirecte schade en vervolgschade, is Van Abeelen nimmer aansprakelijk. Onder indirecte schade en vervolgschade wordt in ieder geval begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

4.     Mocht Van Abeelen, op welke wijze dan ook, toch aansprakelijk blijken voor enige schade van de Opdrachtgever dan is de omvang  van deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het door haar verzekeraar in het kader van het betreffende schadegeval uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico.

 Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

1.     Op alle rechtverhoudingen tussen Van Abeelen en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Onverminderd het recht van Van Abeelen een geschil voor te leggen aan de bij de wet bevoegde rechter zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

3.     Partijen zijn gehouden zich maximaal in te spannen een geschil in onderling overleg te beslechten alvorens een beroep op de rechter te doen.

Lees meer